ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.ทุ่งยางเมือง
      ตราสัญลักษณ์อบต.ทุ่งยางเมือง
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      สำนักปลัด
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      กองคลัง
      กองช่าง
      กองการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2560
      แผนการจัดหาพัสดุ ปี 2559
      แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
      แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2558
      งบแสดงฐานะการเงิน 2555
      ผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3
      แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556
      งบแสดงฐานะการเงิน 2554
      ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
      แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2555
      ฃ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
      แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
      แผนการจัดหาพัสดุ
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์การพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ / ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 255๗
      งบแสดงฐานะการเงิน 2556
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง การจัดเก็บรายได้ต่างๆ
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง การจัดเก็บรายได้ต่างๆ
      กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
      ข้อบัญญัติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
      ส่วนปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ] 
      

                                                                 สำเนาคู่ฉบับ
                                                  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
                                        เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
                                 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  และตำแหน่ง คนงานทั่วไป
                                          กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
                                                          การสอบคัดเลือกแข่งขัน
                                                     ……………………………………….
          ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ลงวันที่  7 เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี และตำแหน่ง คนงานทั่วไป โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2551 ไปแล้วนั้น
          บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนัก งานจ้างได้ตร วจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกแข่งขันเลขประจำตัวสอบ วันเวลา สถานที่และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการสอบคัดเลื อกแข่งขัน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
          อนึ่ง หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ไม่ตรงตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้สอบคัดเลือกแข่งขันได้ก็ให้ถือว่าขาดคุณสมบั ติทันที

                                       ประกาศ   ณ   วันที่    28   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2551
                                                         (นายสาธิต    สุทธิพันธ์)
                                                 ประธานคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร
                                                       
                                                      รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกแข่งขัน
                                                   ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
                                           แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเ มือง
                                                            วันที่  28  มกราคม  2551
        เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  และตำแหน่ง คนงานทั่วไป
        กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
    การสอบคัดเลือกแข่งขัน

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ

สกุล

หมายเหตุ

1

01

นางสาวอชิดา

จันทร์เงิน

 

2

02

นางสาวนิสากร

แสงคำ

 

3

03

นางสาวอรนภา

เหลี่ยมสกุล

 

4

04

นางสาวจีรวรรณ

พันธุ์โศก

 

5

05

นายธนพล

กันนา

 

6

06

นางสาวสุนิสา

รักษา

 

7

07

นางสาวสมใจ

มาน้อย

 

8

08

นางสาวนิธรุวี

ใจรักษ์

 

9

09

นางสาวจามจุรี

ใจเย็น

 

10

10

นางสาวจุไรรัตน์

โตอ่วม

 

11

11

นางสาวสุปวีณ์

พุฒรัตนา

 

12

12

นางสาววันวิสา

สุขสมบัติ

 

      หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบ แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่ามีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนั กงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ภายในวันที่5 กุมภาพันธ์ 2551 ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาง เมืองจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ฯในครั้งนี้

                                                   รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกแข่งขัน
                                                         ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
                                         แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
                                                     ลงวันที่  28  มกราคม  2551

     เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  และตำแหน่ง คนงานทั่วไป
     กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ

ลำดับที่

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ

สกุล

หมายเหตุ

1

01

นางสาววิลาวัณย์

โตอ่วม

 

2

02

นางสาวพรพิมล

ทองเผือก

 

3

03

นายสินชัย

สุขสุเมฆ

 

4

04

นางวลัยมาศ

นุชรอด

 

5

05

นางสาวณาตยา

พงษ์สุวรรณ

 

6

06

นายฐิติ

กันนา

 

7

07

นางสาวมลตา

พรมปาน

 

8

08

นางสาวจีรวรรณ

พันธุ์โศก

 

9

09

นายสมคิด

โตรอด

 

10

10

นางสาวสิรินทรา  

ศรีสังวรณ์

 

11

11

นายชาลี

แจ่มใส

 

12

12

นายประทีป

โตอ่วม

 

หมายเหตุ : ผู้สมัครสอบ แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ฯ ตามประกาศนี้ ถ้ายืนยันว่ามีสิทธิเข้าสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปของพนั กงานจ้าง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง ภายในวันที่        5 กุมภาพันธ์  2551 ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาง เมืองจะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ฯ เพิ่มเติมต่อไป ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน ฯในครั้งนี้
                                        
                                              กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบคัดเลือกแข่งขัน
                                           แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง
                                                         ลงวันที่  28  มกราคม  2551

       เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  และตำแหน่ง คนงานทั่วไป
       กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
    การสอบคัดเลือกแข่งขัน

วัน     เดือน    ปี

เวลา

วิชา

ตำแหน่ง

สถานที่สอบ

วันพุธที่6 กุมภาพันธ์  2551

    09.00  -  12.00  .

 

 

-       ความรู้ความสามารถทั่วไป

-    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

-    คนงานทั่วไป

 

ณ ที่ทำการ อบต.ทุ่งยางเมือง

   (ห้องประชุม อบต.)

-      ความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง      

-    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ณ ที่ทำการ อบต.ทุ่งยางเมือง

   (ห้องประชุม อบต.)

 

วันพุธที่6 กุมภาพันธ์  2551

13.00  น.  เป็นต้นไป

 - สัมภาษณ์

-    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

-    คนงานทั่วไป

 

ณ ที่ทำการ อบต.ทุ่งยางเมือง

   (ห้องประชุม อบต.)


 

 

 

   ทำรายการเมื่อ: 22-มิย.-09at 11:15
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ปปช. โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบดอัดแน่น หมู่ 1 จำนวน 3 โครงการ   [ 20/12/2559 11:19:00 ]
ตารางแสดงวงเงินราคากลาง ปปช. โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่นสายบึงซ่านน้ำ-ทุ่งป่าแฝก หมู่ 3   [ 20/12/2559 11:18:06 ]
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลางฯ   [ 4/11/2559 13:17:41 ]
ประกาศ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารโรงเก็บของฯ   [ 4/11/2559 13:16:01 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงโรงเก็บของ และที่จอดรถสำนักงาน อบต.ทุ่งยางเมือง   [ 20/10/2559 14:03:25 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4   [ 20/10/2559 14:02:29 ]
ตารางแสดงวงเงิน ราคากลาง ปปช. งานโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 4   [ 20/10/2559 11:13:49 ]
     
 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง 
9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยางเมือง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 64160


โทรศัพท์ : 055-019667 

โทรสาร : 055-019668