ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติ อบต.ทุ่งยางเมือง
      ตราสัญลักษณ์อบต.ทุ่งยางเมือง
      วิสัยทัศน์
      สภาพทั่วไป
      สภาพเศรษฐกิจ
      สภาพทางสังคม
      ศักยภาพของท้องถิ่น
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      สำนักปลัด
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      งบแสดงฐานะการเงิน 2555
      ผลการดำเนินงานการจัดหาพัสดุ งวดที่ 3
      แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2556
      งบแสดงฐานะการเงิน 2554
      ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
      แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2555
      แผนพัฒนาสามปี 2555-2557
      ฃ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
      แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
      แผนการจัดหาพัสดุ
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์การพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      งบแสดงฐานะการเงิน 2556
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง การจัดเก็บรายได้ต่างๆ
      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง เรื่อง การจัดเก็บรายได้ต่างๆ
      กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
      ข้อบัญญัติ เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนในการอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน
      ส่วนปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ประกาศ การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่/ภาษีโรงเรือนและที่ดิน/ค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหาร ] 
      

                      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง

   เรื่อง  การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ / ภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ค่าธรรมเนียมสถานที่

                                จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

                             ------------------------------

 

                                         อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  .. ๒๔๗๕  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.๒๕๔๓   พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่   ..  ๒๕๐๘   และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  )  .. ๒๕๔๓   ข้อบังคับตำบล  พ.ศ.๒๕๔๒  ว่าด้วยเรื่อง  .สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  .  การกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  .  การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมืองจึงประกาศกำหนดเวลาผู้มีสิทธ ิ

ในทรัพย์สินอันเป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างอื่น  ซึ่งใช้ประกอบกิจการเพื่อหารายได้ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่ว นตำบลทุ่งยางเมืองและกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องที่,ค่าธรรมเนีย มสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร    ค่าธรรมเนียมการควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ, และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลและควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อส ุขภาพ  ประจำปี  ๒๕๕๓ โดยมีกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี  ดังนี้

                                         .  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  แจ้งแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  (...)  เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  ชำระค่าภาษีภายใน  ๓๐  วัน  หากพ้นกำหนดนี้และค้างชำระภาษีต้องเสียค่าปรับเพิ่มไม่เกินร้อย ละ  ๑๐  ของภาษีที่ค้าง  และจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๕๐๐   บาท   ตามมาตรา   ๔๖,๔๗   แห่ง   พ.ร.บ.   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน .. ๒๔๗๕  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๓

                                         .  ภาษีบำรุงท้องที่  เดือนมกราคม  ถึงเดือนเมษายน  ๒๕๕๓  หากไม่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ภายในกำหนดระยะเวลาต้องเสียค่าปรับร ้อยละ  ๒๔  ต่อปี  ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามมาตรา  ๔๕()  แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่  .. ๒๕๐๘  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  )  .. ๒๕๔๓ 

                                         .  ค่าธรรมเนียมสถาน ที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร,การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ,การกำกับดูแลควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ชำระภายใน  ๓๐  วัน  ก่อนครบกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมครั้งก่อน  หากผู้ใดชำระค่าธรรมเนียมเกินกำหนดระยะเวลาต้องเสียค่าปรับเพิ่ มอีกร้อยละ  ๒๐  ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระ

                                         จึงประกาศให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและเจ้าของสถานที่จำ หน่ายและสะสมอาหารชำระภาษีและค่าธรรมเนียมตามวันเวลาที่กำหนดข้ างต้น

                                                   ประกาศ    วันที่                  ธันวาคม   ๒๕๕๒

                                                                                                                         (ลงชื่อ

                                                                                                       (นางภาวณี  พุทธศรี)

                                                     เจ้าพนักงานประเมิน

   ทำรายการเมื่อ: 05-มค.-10at 13:18
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายลือ โตอ่วม   [ 11/6/2557 11:45:23 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายน้อย ชนะทรัพย์   [ 11/6/2557 11:40:56 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเคลื่อน   [ 11/6/2557 11:39:55 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 1 ช่องทาง   [ 11/6/2557 11:37:01 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (เคฟซีล) สายทุ่งยางเมือง-คลองน้ำเย็น   [ 11/6/2557 11:36:19 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด 1 ช่องทาง   [ 11/6/2557 11:35:36 ]
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น สายทุ่งคาน-แอ้งคะแม้ง   [ 17/3/2557 21:44:03 ]
     
 

 


  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยางเมือง 
9 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งยางเมือง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย 64160
โทรศัพท์ : 055-613807,055-613566